نکات ایمنی و مهم هنگام استفاده از سشوار که باید بدانید

سِشوُار (به فرانسوی: Sèche-cheveux) وسیله‌ای الکتریکی است که برای خشک کردن و حالت دادن موی سر به کار می‌رود. سشوارها از ۲ بخش عمده یعنی یک موتور دمنده و یک المنت تولید حرارت ساخته شده‌اند.سشوارها ممکن است دارای یک المنت حرارتی باشند که می‌توان آن را همزمان با کارکرد موتور سشوار، روشن یا خاموش کرد و بدین وسیله هوای خروجی سشوار را سرد یا گرم نمود. همچنین در برخی از مدل‌ها امکان تنظیم سرعت موتور و در نتیجه سرعت دمش هوا وجود دارد.

رعايت ايمنی در استفاده از سشوار های صنعتی

 

هنگام كار با ابزار هیچ چیز از رعایت ایمنی مهم تر نیست، بكار بردن نكات ایمنی باعث حفاظت از شما و همكارانتان در زمان استفاده از سشوار صنعتی. سشوارهای صنعتی قابلیت رسیدن به دمای 1100 درجه سانتی گراد را دارند، این درجه حرارت میتواند باعث سوختگی بسیار شدید از نوع درجه سوم شود. بنابراین، چه نكات ایمنی را باید رعایت كنیم كه از این نوع اتفاق های ناخوش آیند جلوگیری كنیم ؟

 


 

1. تجهیزات مناسب و ایمن برای كار بپوشید

برای اینكه كاملا از آسیب نرسیدن به خودتان و دیگران اطمینان حاصل كنید، همه افرادی كه مشغول به كار هستند یا در محوطه كار می كنند باید لباس مخصوص و مناسب كار پوشیده باشند، استفاده از دستكش ایمنی بدون هیچ گونه تردیدی الزامی است. چنانچه كار شما با رنگ است از ماسك تنفسی مخصوص استفاده كنید، این نوع ماسك ها از شما در برابر استنشاق گاز های خطرناك حاصل از سوختن رنگ حفاظت می كند. استفاده از عینك ایمنی نیز برای حفاظت از چشم ها بسیار مهم است. تمام لباسها و تجهیزاتی كه با آن كار میكنید را مورد بررسی بیشتر قرار دهید و از گشاد نبودن و محكم بودن تمامی اتصال ها اطمینان حاصل كنید. برای مثال، بستن دكمه مچ دست یك پیراهن آستین بلند خیال شما را از این لحاظ كه لبه آستین با هوای گرم سشوار آتش نمیگیرد راحت میكند. چنانچه موی بلند دارید آن را در پشت سر خود جمع كنید و ببندید.

2. محل مناسب برای كار با سشوار صنعتی

زمانی كه در مورد ایمنی كار فكر می كنیم مكانی را كه در نظر داریم بسیار مهم است. چنانچه در مكان سر پوشیده ای می خواهید كار را انجام دهید از دور بودن هر گونه اشیا قابل اشتعال اطمینان حاصل كنید، در صورتی كه با رنگ كار میكنید پنجره ها را باز كنید در غیر این صورت دود حاصل از سوختن رنگ در محل باقی میماند.

3. پیش از استفاده كاملا به كاری كه در نظر دارید فكر كنید

ممكن است بسیار بدیهی به نظر برسد، ولی بسیار مهم است كه تمامی جزییات را پیش از استفاده از سشوار صنعتی دوباره بررسی آیا واقعا لازم است كه از سشوار صنعتی  ، كنید، از خودمان بپرسیم آیا واقعا تمام اصول ایمنی را در نظر گرفته ام  استفاده كنم اینها سوال های مهمی هستند كه هر بار تصمیم به استفاده از » سشوار صنعتی می كنیم باید از خود بپرسیم. در نظر داشته باشید كه تمام پروژه ها نیاز به سشوار صنعتی ندارند، در برخی موارد استفاده از آن میتواند بسیار خطرناك باشد.

4. نكاتی كه باید به خاطر سپرد

چنانچه هرگونه مواد قابل اشتعال نزدیك محلی كه مشغول به كار هستید وجود دارد، پیش از دور كردن آنها از سشوار صنعتی استفاده نكنید.

پیش از كار كردن بر روی رنگ از سربی نبودن آن اطمینان حاصل كنید.

همیشه تنظیمات دمای خروجی را بررسی كنید، به یاد داشته باشید لازم نیست همیشه از نهایت قدرت فشار جریان هوا در سشوار استفاده كرد.

هرگز سشوار صنعتی را در یك نقطه متمركز به مدت طولانی نگه ندارید، همیشه با حركت دادن سشوار به صورت دایره ای از دستگاه استفاده كنید. با این حركت باعث پخش شدن متوازن هوای گرم خروجی در سطح میشوید. در غیر این صورت، خطر سوختن هر آنچه بر روی آن كار میكنید وجود دارد.

 

 

دیگر نکات ایمنی و راهنمای استفاده از محصول

 

 • هشدارهای اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺸﻮارﻫﺎ و ﺣﺎﻟﺖ دﻫﻨﺪه ﻫﺎ را ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺘﻤﺎ" ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 • ﻫﺸﺪار: ﻫﺮﮔﺰ دﺳﺘﮕﺎه را ﻧﺰدﯾﮏ درون ﺳﯿﻨﮏ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ، وان ﺣﻤﺎم، دوش ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺎزن آب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ. دﺳﺘﮕﺎه را در ﺟﺎي ﺧﺸﮏ ﻗﺮار دﻫﯿد.
 • اﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه را در ﺣﻤﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ، ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر آن را از ﭘﺮﯾﺰ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه در ﻧﺰدﯾﮑﯽ آب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ دستگاه ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ.
 • هرﮔﺰ دﺳﺘﮕﺎه را در آب ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻌﺎت دﯾﮕﺮ ﻓﺮو ﻧﺒﺮﯾﺪ.
 • اگرﺳﯿﻢ دﺳﺘﮕﺎه آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎ" ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش تعویض ﺷﻮد ﺗﺎ از ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد.
 • وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ درﯾﭽﻪ ﻫﻮاي ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﺴﺪود ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻮ ﯾﺎ ﮐﺜﯿﻔﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﺸﺖ دﺳﺘﮕﺎه را ﻣﺴﺪود ﻧﮑﺮده باشد.
 • اﮔﺮ دستگاه زﻣﯿﻦ ﺧﻮرد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.
 • زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دستگاه روﺷﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ به برق وصل است آن را ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت رﻫﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
 • اگﺮ در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ مشکلی ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﯾﺪ ﻓﻮرا" دوشاخه را از ﺑﺮق ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
 • دﺳﺘﮕﺎه را ﭘﺲ از ﻫﺮ اﺳﺘﻔﺎده و ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن از ﺑﺮق ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ. از ﺗﻤﺎس ﺳﻄﺢ داغ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎ" ﮔﻮﺷﻬﺎ، ﭼﺸﻤﻬﺎ و ﺻﻮرت و ﮔﺮدن اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
 • اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮدﮐﺎن 8ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و اﻓﺮادي که ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ذﻫﻨﯽدارند استفاده شودو اﻓﺮاد ﺑﺪون ﺗﺠﺮﺑﻪ و آﮔﺎﻫﯽ باید تحت ﻧﻈﺎرت استفاده کنندو دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده و راﻫﻬﺎي اﯾﻤﻨﯽ و ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 • قبل از ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺧنک ﺷﻮد.

 


 + 4
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نجف آباد

ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی : نجف آباد-خیابان امام غربی-ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نجف آباد - ایستگاه شماره دو
تلفن :  42634444 - 031 
کدپستی :  8513636175 
ایمیل :   nfso@najafabad125.ir 
سامانه پیام کوتاه :  300013000125