مقررات و آیین نامه ایمنی انبارها

آیین نامه ایمنی انبارها - رعایت نکات ایمنی در انبار

آيين نامه ايمني انبارها (بخش اول)

 

الف) مقررات عمومي :

 

1- باتوجه به نوع موادي که درآن انبار مي شودطراحي وساخته شود.

2- ديوارها وسقف وسرپناه تمام انبارهابدون استثناء بايد ازمصالح غيرقابل اشتعال ساخته شود.

3- درفواصل مناسب ازديوارهاي جانبي زه کشي گرددتاازايجاد رطوبت جلوگيري شود.

4- انبارها بايددرنقاطي طراحي شوندکه وسيله نقليه مورد لزوم بتواندبه سهولت به محوطه انبار وارد شود.

5- طراحي آن طوري باشد که مواد درون آن در معرض عوامل جوي (نورخورشيد- باران و…. )قرار نگيرد.

6- ساختمان انبار بايدازمصالحي ساخته شودکه دربرابرزلزله وحريق مقاوم باشد.

7- کف تمام انبارها بايدبتون يا آسفالت يا سنگ فرش شود وشيب وآبروي کف محوطه طوري باشد که آب درزيرکالا جمع نشود.

8- درداخل انبارها بايد به نسبت وسعت آن برحسب مورد، دستگاههاي هواکش نصب شود تاهواي انبار مرتباٌ تهويه گردد.

9- دربرابرورود جوندگان وحيوانات حفاظت شود.

 

 

10- ازنورکافي برخوردار باشد وحتي الامکان اين روشنايي ازنورطبيعي باشد.

لازم به ذکراست که درطراحي نورگيرهابايستي طوري باشدکه ازتابش مستقيم نور خورشيد به کالاها جلوگيري شود.

11- محوطه داخل انباربايدازپوشال وخاشاک وخرده چوب وکاغذوسايرموادزائدقابل اشتعال پاک شود.

12- ميزان ومقدارذخيره آب موردلزوم آتش نشاني وهمچنين سيم کشي برق وتناسب خط سيم هاي برق يابارالکتريکي لازم درکليه انبارها زيرنظر متخصصين امرتعين گردد.

13- محل انبار بايد طوري باشدکه دسترس افرادوخودروها درهنگام بارگيري موادوکالاها وهمچنين درمواقع اضطراري سريعاٌ وبه سهولت ممکن باشد.

14- به منظور پيشگيري ازآتش سوزي محوطه اطراف انبار بايستي عاري ازهرگونه بوته وعلف خشک تا 10متر باشد .

15- انبار بايد مجهزبه درب اضطراري باشد.

ب) مقررات اختصاصي :

16- ديوارها وستونهاي داخل انبار بايستي جهت افزايش ميدان ديدتاارتفاع 2 متر ازسطح زمين

بارنگ هاي روشن يارنگ هاي ايمني (نوارمورب زردوسياه) رنگ آميزي شود.

17- مسير تردد وسايل چرخ داربايستي توسط خط کشي ممتد به رنگ زرد مشخص شود.

18- طراحي مسيرهاي داخلي انبار ،نحوه چسبيدن قفسه ها وکالاها بايستي طوري باشدکه :

الف ) دسترسي افراد به درهاي خروجي دراسرع وقت وبه سهولت انجام پذيرد.

ب) امکان برخورد ليفتراک ووسايل نقليه به قفسه ها وکالا نباشد واين وسايل قدرت مانور داشته باشند .

ج) حتي الامکان درايجاد مسيرهاي طولاني که به بن بست منتهي مي شود ، جلوگيري گردد.

19- جهت استقرار مسئول انبار بايستي اتاقکي شيشه اي درداخل انبار ونزديک به درب احداث گردد.

20- هرانبار مي بايستي حداقل بايکي ازوسايل ارتباطي وتلفن بي سيم باقسمتهاي مختلف خارج انبار درارتباط باشد .

21- ساختمان انبار بايد مجهزبه الکترود برق گير (صاعقه گير) استاندارد باشد.

22- سيستم برق ساني درانبار بايستي دقيقاٌ منطبق با استانداردهاي ايمني بوده وايجاد هرگونه تغيير دروضعيت شبکه برق داخل انبار منوط به اجازه کتبي مسئولين فني وايمني خواهد بود.

23- استفاده ازوسايل گرمازاي برقي درمحوطه انبارممنوع وبراي اين کاربايدازسيستم گرمايش بسته (شوفاژ ياکوئل) استفاده نمود.

24- براي تامين روشنايي مصنوعي انباربايستي حتي الامکان ازلامپهاي سقفي (چسبيده به سقف) استفاده شود. ارتفاع اين لامپهاي آويزان ازسقف بايد حداقل يک متر ازبالاترين سطح رديف کالاهاوموادموجود در قفسه بالاتر باشد.

 

آیین نامه ایمنی انبارها
 

 

 

25- هرانباربايستي مجهزبه سيستم هواکش مجهزبه حفاظ کرکره اي باشد.

26- درجه حرارت ورطوبت انباربايدبطور مرتب چک شود.

27- تابلوهاي برق بايستي ازانبار خارج ودرجاي ايمن قراربگيرد.

28- جاهايي که سيستم اطفاء حريق مي باشد بايدبه رنگ قرمز معين شود .

29- کالاهاي نامتجانس از يکديگر تفکيک شوند.

30- کليه کالاها بايستي کدبندي ومشخصات کالاروي آن برچسب شده باشد.

31- انبارهاييکه عرض آنها کمتراز20متراست عرض راهرو داخل انبار نبايداز5/1مترکمترباشد. انبارهاييکه عرض آنها از20متر بيشتر باشد ،عرض راهرو کمتراز2متر نبايد باشد. وچنانچه به وسايل مکانيکي يا موتوري حمل ونقل مجهز باشد راهروي متناسب باعبور وسايل مذبور منظور خواهد شد.

راهروي طولي بايد تاانتها انبارخالي ازکالا بوده ورنگ سفيد ازدوطرف خط کشي ومشخص شده باشد.

32- نکات زير بايد درمورد انبار کالا رعايت گردد :

الف) انبارها بايدباتوجه به امکانات محل مجهزبه وسايل ارتباطي کافي باشند.

مقامات مربوطه هم بايد دربرقراري وسايل ارتباطي انبارها تسريع نمايند وتسهيلات لازم را فرافم آورند.

ب) وسايل موتوري مخصوص رفت وامد درداخل انبارها بايدهرکدام مجهزبه يک دستگاه کپسول آتش نشاني نوع مناسب باشد.

ج) کپسولهاي آتش نشاني بايددرنقاطي قرارداده شوندکه ازحرارت ونوروبرف وباران مصون باشند.

د)قرار دادن هر گونه کالا واجناس در مقابل تجهيزات اعلام واطفاء حريق ممنوع است و تجهيزات بايد قابل روئيت و دسترسي به آن آسان باشد.

ه) درهرانبار بايد حداقل يک دستگاه جعبه کمکهاي اوليه بهداشتي تعبيه وبراي مواقع اضطراري آماده ونگهداري شود.

و) شماره تلفن هاي آتش نشاني باخط درشت وخوانا درکنار کليه تلفن هاي داخل انبارنصب گردد.

ي) دراطراف باراندازها به منظورکنترل شبانه بايد روشنايي مناسبي پيش بيني شود.

33- کليه کارکنان انبارها بايد تعليمات مربوط به حفاظت ايمني وطرز کارباوسايل اوليه آتش نشاني رافراگيرندوسرپرست آتش نشاني مکلف است ترتيب آموزش کارکنان رابدهد.

34- بين سقف انبارومرتفعترين نقطه کالاي چيده شده فاصله زيربايد موجود باشد:

الف)اگر ارتفاع کالاي چيده شده از50/4 متر بيشتر باشد فاصله تاسقف حداقل 5/1متر خواهد بود.

ب) اگر ارتفاع کالاي چيده شده بين60/2تا50/4متر باشد فاصله تاسقف حداقل 1متر خواهد بود.

ج) اگر ارتفاع کالاي چيده شده کمتر از60/2متر باشد فاصله تاسقف حداقل 40سانتيمترخواهد بود.

35- درانبارهاييکه عرض آنهاکمتراز35متر باشد حداکثر سطح اشغال شده هرقسمت کالا250مترمربع وفاصله آن باقسمت ديگر1متر خواهدبود.

وچنانچه عرض انبار از35متربيشترباشدحداکثر سطح اشغال شده موقت کالا 100مترمربع وفاصله آن با قسمت ديگر حداقل 2متر خواهدبود.

36- آتش زدن چوب وتخته وکاغذهاي باطله ونظايرآنهادرداخل انبارها مطلقاٌ ممنوع است.

 

آیین نامه ایمنی انبارها

 

37- همه روزه مقارن باتعطيل انبار بايدتمام محوطه انبارها ازنظرايمني بوسيله مسئول انبار دقيقاٌ بازديد ونتيجه دردفتر مخصوص ثبت شود.

38- استعمال دخانيات درمحوطه داخل وخارج انبار مطلقاٌ ممنوع وبه تعداد کافي علائم استعمال دخانيات ممنوع است بايد نصب شود.

39- درصورتيکه کف انبار هافاقد شيب وآبرو باشد به منظور انجام امور نظافت بايد کالا حداقل 5سانتيمتر باسطح زمين فاصله داشته باشد.

40- فاصله بين انبارهاي محصور وسقف باديوارهاي مجاور ازهرچهارطرف نبايد از6مترکمتر باشدواين فاصله بايدازهرنوع کالاخالي نگهداري شود وبه نحويکه اتومبيل هاي آتش نشاني بتوانند درانباربه سهولت دور بزنند.

41- علاوه بررعايت مقررات عمومي انبارها بايد مجهزبه لوله کشي آب مناسب بافشارکافي وجعبه اتش نشاني باتجهيزات کامل باشند.

42- نصب دستگاههاي اعلام واطفاء حريق باتوجه به نوع و جنس کالادرانبارهااجباري است.

43- اخذ مجوزازواحد آتش نشاني وايمني جهت هرگونه عمليات فني(جوشکاري وبرشکاري و…) به منظور پيش گيري ازحوادث احتمالي الزامي است.

44- انبارهاي مواد شيميايي ودارويي ومايعات قابل اشتعال مي بايستي دريک طبقه احداث ونسبت هر100مترمربع مجهزبه 2دستگاه کپسول پودروگاز12کيلويي ويک دستگاه کپسول پودروگاز50کيلويي باشدوهمچنين به نسبت حجم انبارها تعداد سطل مخصوص آتش نشاني دربازمحتوي ماسه خشک الک شده درمحل هاي مناسب گذاشته شود .(محاسبات طبق استاندارد NFPA)

45- درمورد انبارها موارد ذيل هم بايد رعايت شود:

  • تعبيه دريچه هواکش مناسب دربالاي هرپارتي کالا که از 30مترمربع تجاوزنخواهد کرد، درسقف انباربه منظور خروج دوددرصورت بروز حريق.
  •  نصب شيشه هاي مات يازنگ زده دردريچه هاي نورگير انبار.
  • نصب توري سيمي درجلوي تمام پنجره هامخصوصاٌ آنهايي که به خارج ازانبار باز میشود.

 + 2
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نجف آباد

ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی : نجف آباد-خیابان امام غربی-ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نجف آباد - ایستگاه شماره دو
تلفن :  42634444 - 031 
کدپستی :  8513636175 
ایمیل :   nfso@najafabad125.ir 
سامانه پیام کوتاه :  300013000125